Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusundaki farkındalığın yıllar içinde artmasıyla birlikte, küresel sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla hükümet politikalarına ve düzenlemelerine alternatif çözümler de ortaya çıkmıştır. Gönüllü karbon piyasaları (VCM) da bu doğrultuda, iklim değişikliğiyle mücadele için zaman içinde geliştirilen en etkili araçlardan biridir. Gönüllü karbon azaltım programları, şirketlerin emisyon azaltımlarını sisteme kaydetmeleri ve azaltım sertifikalarını (karbon kredileri) piyasada alıp-satmaları için davetkar bir ortam yaratır. Günümüzde birçok gönüllü karbon azaltım programı tarafından verilen karbon kredileri, aynı zamanda Doğrulanmış Karbon Birimleri (VCU’lar) ve Doğrulanmış Karbon Kredileri (VCC’ler) olarak da bilinmektedir.

Gönüllü karbon piyasaları, şirketlerin belirlenen limitler üzerine çıkan karbon emisyonlarını dengelemelerini veya daha düşük karbon emisyonları elde etmek için iklim değişikliğine karşı projeler üreten diğer şirketleri desteklemelerini sağlayan bir platform oluşturur. Aynı zamanda şirketlerin öncelikle GHG emisyonlarını mümkün olduğu kadar azaltmaları için teşvik edici bir ortam sağlar. Bu nedenle gönüllü karbon azaltım programları ve karbon kredileri, küresel iklim değişikliği hedeflerine ulaşmada çok önemli bir rol oynamaktadır.

Projenizin en iyi standartlar tarafından doğrulandığından ve en yüksek emisyon azaltım kriterlerine uygun olduğundan emin olmak için VERRA/VCS, GCC ve Gold Standard for the Global Goals gibi küresel olarak kabul görmüş gönüllü emisyon azaltma programları ile çalışıyoruz. Bu programlar, karbon piyasalarının ve azaltım faaliyetlerinin güvenilirlik ve şeffaflığını sağlamanın yanı sıra gönüllü karbon azaltma faaliyetlerini teşvik etmek amacı ile özel olarak geliştirilmiştir.

Karbon Dengeleme Yaşam Döngüsü

Verified carbon standard (VCS)

Verified Carbon Standard (VCS), kar amacı gütmeyen Verra kuruluşu tarafından geliştirilen ve yürütülen bir gönüllü emisyon azaltım programı ve standartıdır. VCS programı, karbon offsetting alanındaki birçok paydaş tarafından kabul görmekte ve referans olarak kabul edilmektedir. VSC programı GHG emisyonlarının azaltımına katkı sağlayan faydalı projeleri standartlar kapsamında sertifikalandırmaktadır.

Bu sertifika programının yannıda VCS, sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltan projelere  karbon kredilerinin verildiği bir kredilendirme mekanizması da sunmaktadır. VCS programı şu anda en çok karbon kredisi veren kuruluştur. Verilen karbon kredileri, karbon piyasalarındaki diğer kuruluşlar tarafından emisyonlarını dengelemek için kullanılabilmektedir. Bugüne kadar, 1.806’dan fazla sertifikalı VCS projesi, atmosferden 928 milyon tCO2 ve diğer GHG emisyonlarını azaltarak iklim değişikliğine karşı önemli katkılar sağlamıştır. Böylece proje sahipleri doğrulanmış karbon birimlerine (VCU – Verified Carbon Units) sahip olmaktadır.

İklim değişikliği ile mmücadele alanında en nitelikli projeleri geliştirmenize ve uzun vadeli iş fırsatlarını gerçekleştirmenize yardımcı olmak için VCS ile çalışıyor, projelerinizi VCS standartlarına uygun olarak değerlendiriyoruz.

Global carbon council (GCC)

Global Carbon Council (GCC), Gulf Organization for Research and Development tarafından geliştirilen bir programdır. Kuruluşların karbon ayak izlerini azaltmalarına ve düşük karbonlu projelerin benimsenerek sektörel ekonominin çeşitlenmesine yardımcı olmayı hedefleyen GCC, emisyon azaltım projelerinin belirli standartlara uyumunu sağlamak için yüksek hedefler koyar. Yeni bir program olan Global Carbon Council (GCC), projelerin sosyo-ekonomik hayata sağladığı katkıları da oldukça önemsemekte ve bu yönde yapılan çalışmaları desteklemektedir. Kuruluşlar tarafından uygulanan emisyon azaltımlarını düzenli bir şekilde takibi ve akabinde sertifikalandırılması için bir standart ortaya koyar.

The Gold Standard for Global Goals

Gold Standard, merkezi İsviçre’de olan ve 60 sivil toplum kuruluşunun desteklediği küresel ölçekteki en titiz ve prestijli sertifika programlarından biridir. Belirlediği standartlarla, iklim ve kalkınma projelerinin etkilerini ölçer, onaylar ve projeleri sertifikalandırır. Gönüllü piyasalarda, iklim değişikliği ve sürdürülebilir gelişmeyi göz önünde bulundurarak, yüksek kalitede emisyon azaltım projelerinin oluşturulabilmesi için bir rehber görevi görür.

Gold Standard (GS) projeleri Birleşmiş Milletlerin bağımsız güvenilir denetçileri tarafından incelenmektedir. Proje, CO2 emisyonlarında fiili düşüş sağlamalı, sosyal, ekonomik ve teknik gelişmelere uygun olmalıdır. Gold Standard, projenin faydalarının tanımlanabilmesi için sürdürülebilir kalkınma indikatörleri (hava kalitesi, su kalitesi, biyoçeşitlilik vb.) belirlemiştir. Proje, yenilenebilir enerji veya enerji verimliliği teknolojileri üzerine bilgi ve deneyimini gelişmekte olan ülkelerle paylaşmalıdır. Gold Standard, karbon kredisi vermeyi amaçlayan iklim koruma projelerinden kurumsal tedarik zinciri müdahalelerine kadar birçok iklim çalışmasını kapsamaktadır. Sonuç olarak, projeler standartlara göre sertifikalandırılarak, sonuçların ölçüldüğü ve doğrulandığı konusunda bir güven sağlanmış olur ve Paris İklim Anlaşması ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik ilerlemeler izlenir.

International Carbon Registry (ICR)

International Carbon Registry (ICR), iklim projelerinin elektronik olarak kaydedilmesini ve ICR karbon kredilerinin (ICC’ler) verilmesini sağlar. Ayrıca ICR, emisyonları etkin ve şeffaf bir şekilde azaltmayı amaçlayan kuruluşlara karbon kredileri aktarmak için bir platform görevi görür. ICR İzlanda merkezli olup, İzlanda’nın 20. yüzyılda fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş hikayesinin, diğer ülkelere yenilenebilir enerji paylarını artırma ve ekonomiyi karbondan arındırma konusunda ilham olmasını amaçlamaktadır. ICR’nin misyonu, iklim değişikliğini sınırlamaya, küresel ekonomiyi karbondan arındırmaya ve net sıfıra ulaşmaya yardımcı olmak için karbon piyasaları aracılığıyla iklim eylemlerini ortaya çıkarmak ve büyütmektir. ICR kapsamında, dünya çapındaki emisyon azaltım projeleri, projelerinde öngörülen ve gerçek azaltım sonuçlarına dayalı olarak karbon kredilerini kaydedebilir ve yayınlayabilir. Projeler emisyon azaltma/kaçınma, ayırma veya kaldırma olabilir. ICR’nin nihai amacı, gönüllü karbon piyasalarının ve iklim eylemlerinin ölçeklenmesini desteklemek ve Net-Sıfır veya Karbon Nötr hedeflerinin şeffaf beyanları için hem iklim projeleri, piyasa katılımcıları hem de karbon kredilerinin son kullanıcıları için bir platform sağlamaktır.

BioCarbon

Latin Amerika kökenli ve daha önce PROCLIMA olarak bilinen BioCarbon Registry, yüksek kaliteli karbon offset ve biyoçeşitlilik standartları altında çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik eylemleriyle uyumlu iklim değişikliğiyle mücadele eden projeleri onaylayan ve kayıt altına alan bir sertifika programdır. BioCarbon, tarım, ormancılık, ve diğer arazi kullanımı (AFOLU projeleri) de dahil olmak üzere, enerji, ulaşım ve atık yönetimi gibi alanlarda sera gazı azaltım projelerinin kurallara ve standartlara uygunluğunu gösteren bir sertifika programı olarak, küresel iklim projelerinin karbon kredilerine erişimini sağlar.